โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2552
หน้าแรก > โครงการต่างๆ > โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย 
 1. ชื่อโครงการ
      อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย

 2. ที่มาและความสำคัญของโครงการ
       ด้วยสมาคมประกันวินาศภัย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยให้กับมวลสมาชิก และประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย เพื่อสามารถไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนั้นจะเห็นได้ว่าการประกันวินาศภัยนั้นจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เช่น การประกันภัยรถยนต์ที่ใช้อยู่ทุกวันการประกันภัยบ้านอยู่อาศัย และทรัพย์สินต่างๆ จากเพลิงไหม้ การประกันภัยโจรกรรม การประกันภัยสุขภาพ การประกันการก่อสร้าง การประกันภัยการขนส่งสินค้า ฯลฯ ซึ่งที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประกันวินาศภัยที่จะเห็นได้ว่าเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น
       คณะกรรมการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของภัยต่างๆ ที่จะต้องเร่งดำเนินการเผยแพร่ความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัย เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการประกันวินาศภัย คณะกรรมการฯ จึงเห็นพ้องต้องกันว่าการเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางด้านการประกันวินาศภัยนั้น ควรริเริ่มปูพื้นฐานที่เยาวชนก่อน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตต่อไปด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ด้านการประกันวินาศภัยทุกช่องทาง ดังนั้นคณะกรรมการฯ จึงได้จัดโครงการ “อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย” ขึ้น

 3. วัตถุประสงค์
  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และกระตุ้นความสนใจด้านการประกันภัยให้กับเยาวชนในสถานศึกษา
  2. เพื่อให้เยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
  3. เพื่อสร้างรู้และความเข้าใจในหลักวิชาการด้านการประกันภัย
  4. เพื่อสร้างเจตคติที่ดีของเยาวชนกับการประกันภัย

 4. วิธีดำเนินงาน
  1. คัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากระดับภูมิภาค รอบแรก
        กำหนดให้โรงเรียนซึ่งมีนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันโรงเรียนละ 1 ทีม ทีมละ 2 คน โดยรอบแรกเป็นการสอบข้อเขียน จำนวน 100 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน โดยจะคัดเลือกจากทีมที่มีคะแนนสูงสุด 10 ทีม จากแต่ละภูมิภาค ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันในรอบแรกทุกทีมจะได้รับของที่ระลึกจากสมาคมประกันวินาศภัย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  2.      
  3. การแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค
        คัดเลือกทีมที่เข้าแข่งขันในรอบแรกที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 10 ทีม ของแต่ละภูมิภาคมาแข่งขันเพื่อหาตัวแทนระดับภูมิภาค โดยจะคัดเลือกทีมที่มีคะแนนสูงสุดเพียง 2 ทีม เพื่อรอแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป การแข่งขันแบบพบกันหมดโดยทุกโรงเรียนจะต้องตอบคำถามที่กรรมการกำหนดไว้ และทีมได้ตอบได้คะแนนสูงสุด 2 ทีมก็จะเป็นตัวแทนของภูมิภาคนั้นๆ
  4. ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกและมาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาค จะได้รับ
      -  นักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตร
      -  อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร
      -  โรงเรียนจะได้รับค่าพาหนะ คำนวณตามระยะทาง 4 บาท / กิโลเมตร
      -  ทีมชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท
      -  ทีมรองชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 8,000 บาท

  5. การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย
       กำหนดให้ทีมเยาวชนซึ่งเป็นผู้ชนะในระดับภูมิภาค จำนวนภาคละ 2 ทีม รวม 10 ทีม มาแข่งขันเพื่อหาผู้ชนะเลิศชิงแชมป์ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ณ โรงแรม ดิเอมเมอร์รัลด์ กรุงเทพฯ
  6. สำหรับรางวัลสำหรับทีมชนะเลิศดังนี้
      -  อาจารย์ที่ปรึกษาและนักเรียนที่เข้าแข่งขันจะได้รับประกาศนียบัตร
      -  - โรงเรียนจะได้รับค่าพาหนะ คำนวณตามระยะทาง 4 บาท / กิโลเมตร
      -  จะสำรองที่พัก 1 คืน ให้โรงเรียนละ 2 ห้อง
      -  รางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษาทีมละ 100,000 บาท
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 50,000 บาท
      -  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 30,000 บาท

 5. ระยะเวลาดำเนินงาน
  >> การแข่งขันรอบแรก
          พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 19 กันยายน 2552 สถานที่สำหรับจัดสอบข้อเขียน ณ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ในพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

  >> การแข่งขันรอบคัดเลือก ดังนี้

  ครั้งที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ รวม 18 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ชัยนาท เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี

  วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2552 : ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด เชียงใหม่

  ครั้งที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ ชุมพร ภูเก็ต พังงา ตรัง ปัตตานี นครศรีธรรมราช พัทลุง นราธิวาส ยะลา ระนอง สตูล สงขลา และสุราษฎร์ธานี

  วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2552 : ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินท์ วิทยาเขตการศึกษา จังหวัดตรัง

  ครั้งที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดประกอบด้วยกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา นครพนม บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู ยโสธร มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย ศรีสะเกษ อุดรธานี อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

  วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2552 : ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

  ครั้งที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และภาคกลาง รวม 19 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ราชบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม และอ่างทอง

  วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2552 : ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  ครั้งที่ 5 กลุ่มจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ นครปฐม

  วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2552 : ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพ

 6. สถานที่ดำเนินงาน
      ในการแข่งขันรอบแรกของแต่ละภาคของทุกจังหวัดนั้น บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ให้การสนับสนุนสถานที่สำหรับการแข่งขัน (จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันตามแต่ละจังหวัดอีกครั้ง)


 7. กลุ่มเป้าหมาย
      นักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ
ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่ประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
โรงเรียน ศรัทธาสมุทร จังหวัดสมุทรสงคราม
นายวิชิต เบญจภูมริน
นางสาวนวลเนตร แก้วชมภู
รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายคัมภีร์ อัมพลานุกูล
นางสาวกฤตพร ตรงนำชัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2
ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจาก นายกสมาคมประกันวินาศภัย
โรงเรียน ขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
นางสาวทิพยมาศ มงคลศรี
นางสาวพันทิพา มีทองหลาง
ชมภาพบรรยากาศภายในงาน 
 
     
     
  คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
 
สมาคมประกันวินาศภัย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2256-6032-8 โทรสาร : 0-2256-6039-40 E-mail :
general@thaigia.com

Copyright © 2011, The General Insurance Association. All rights reserved.