คณะกรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงภัย ประจำปี 2554 - 56
หน้าแรก > รายนามคณะกรรมการบริหาร > คณะกรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงภัย  
คณะกรรมการ ตำแหน่ง บริษัท
1. นายทวีศักดิ์ อัญชลีนุกูล ประธาน บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. นายชาญบดินทร์ บุณยินทุ รองประธาน บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน)
3. นายศุภชัย บัวเจริญ รองประธาน บริษัท สมโพธิ์ เจแปน ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4. นายประเสริฐ จงปัญญางาม ที่ปรึกษา บริษัท ศรีอยุธยา เจเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
5. นายฮากีม เบ็ญราฮีม ที่ปรึกษา บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
6. นายวีรพล ตันปิชาติ ที่ปรึกษา บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
7. นายภาษิต สุรเกียรติ ที่ปรึกษา บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
8. นายอภินพ ชลนทีทร ที่ปรึกษา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
9. นายกฤษณะ หมดห่วง ที่ปรึกษา บริษัท ริสค์ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด
10. นายวุฒิชัย เหรียญประยูร ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11. นายนรวัฒน์ ปัทมาลัย เลขานุการ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน)
12. นางสาวจันทิมา ถิ่นสุวรรณ ที่ปรึกษา บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13. นางสาวมาลี ตั้งวงศ์กิจศิริ เหรัญญิก บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
14. นายวสัณ ชีพอุทิศพาณิชย์ นายทะเบียน บริษัท ยูเนี่ยน อินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
15. นางสาวอารีย์ ยังสุขยิ่ง ประชาสัมพันธ์ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
16. นายธเนศ เกียรติชนก กรรมการ บริษัท ไทยพาณิชน์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
17. นายคมเดช เตรียมชัยพิศุทธิ์ กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
18. นายชัยรุ่ง นิมิตรสกุลพร กรรมการ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
19. นางสาววาสนา ตัวสระเกษ กรรมการ บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
20. นางสาวดุษฎี วรรณคล้ำ กรรมการ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
21. นายดุรงค์ฤทธิ์ เชื่อมไทยสงค์ กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
22. นายธีรพนธ์ นิลปริสุทธิ์ กรรมการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
23. นายดนัย จีระรัตนวิไล กรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24. นายสรายุทธ เหลืองอ่อน กรรมการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25. นางสาวสุพีชา อัครปรีชาวงศ์ กรรมการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
26. นางสาวภัทรพร น้ำเงิน ผู้ช่วยเลขานุการฯ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
27. นายสุธัช มีเพียร ผู้ช่วยเลขานุการฯ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
28. นางสาวชุติมณฑน์ โพธิ์ปฐม ผู้ช่วยเลขานุการฯ สมาคมประกันวินาศภัยไทย
ผู้ประสานงานจากคณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน
1. นายสมชัย ตรงวิศาลพัฒนา กรรมการ บริษัท เเอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. นายไพรินทร์ ชัยเบญจพล กรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
 

สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.