เดินหน้าธุรกิจประกันวินาศภัยสู่ความแข็งแกร่งในอาเซียน โครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การป้องกันเเละปราบปรามการโจรกรรมรถเเละการฉ้อฉลประกันภัย" พิธีมอบรางวัล E-Claim Awards ประจำปี 2556 เปิดประตูประกันภัยสู่รั้วมหาวิทยาลัย พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ เรื่อง "การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของผู้ประสบภัยจากรถ" “การประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย” รุ่นที่ 20 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการฟอกเงิน เเละการสนับสนุนทางการเงินเเก่การก่อการร้าย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย" กิจกรรมจัดระเบียบรถยนต์โดยสารสาธารณะ (รถตู้) “ตีแตกธุรกิจประกันภัย...ยุค Business Online By อาจารย์ธันยวัชร์” การสัมมนาเรื่อง “ระเบียงเส้นทางเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
18 สิงหาคม 2557
  10.00 น. - ประชุมคณะกรรมการสมาคมการค้ากลุ่มการเงินและการลงทุน ครั้งที่ 1/2557 (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)(ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  15.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมบริหารและจัดการ ความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ครั้งที่ 12/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
19 สิงหาคม 2557
  09.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย สำหรับเรือดัน - ลากจูง หรือเรือลำเลียง (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00 น.- ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ครั้งที่ 16/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 16/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  13.00 น.- ประชุมคณะกรรมการสำนักงานอัตราเบี้ยประกันวินาศภัย ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  15.00 น.- ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 15/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
20 สิงหาคม 2557
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  12.00 น. - ประชุมหารือเรื่อง “แก้ไขสัญญาระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ” (ส่วนกลาง) ณ ห้องอาหาร 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมสินไหมยานยนต์ ครั้งที่ 11/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  14.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ครั้งที่ 14/2556-58 ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  16.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย ครั้งที่ 13/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
21 สิงหาคม 2557
  09.30 น. - ประชุมคณะอนุทำงานพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์รถยนต์ภาคสมัครใจ (คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรม Young Insurer Club ครั้งที่ 16/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ ครั้งที่ 17/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
22 สิงหาคม 2557
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (ชมรมนักกฎหมายประกันภัย ยานยนต์ และชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  14.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ครั้งที่ 17/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
23 สิงหาคม 2557
  09.00 - 16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การบริหารการขายอย่างมีประสิทธิภาพ” และ “การบริหารงานตลาดบริการ (งานประชาสัมพันธ์)” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
23 -24 สิงหาคม 2557
  08.00-17.00 น.- สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดแข่งขัน ฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 5 (รอบแรก) ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (มีนบุรี)
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัท อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
24 สิงหาคม 2557
  16.00-18.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) จ.ปทุมธานี
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.