โครงการค่ายนักประกันวินาศภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 3 สนับสนุนโครงการสงกรานต์ปลอดภัย ตายเป็นศูนย์ สวนกุหลาบวิทยาลัยคว้าแชมป์ อัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 5 โครงการศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด คลิกดูรายชื่ออู่ที่เข้าร่วมโครงการ การอบรมเรื่อง ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า(EWS) การประชาพิจารณ์ กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง สมาคมประกันวินาศภัยไทย แถลงข่าวผลการดำเนินงานและจัดงานขอบคุณสื่อมวลชน ปี 57 โครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารด้านการประกันภัยรถยนต์ประจำปี 2556
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
21 เมษายน 2557
  09.00-10.00 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม IT ประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร “LibreOffice” รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  15.00 น.- ประชุมคณะกรรมการชมรมบริหารความเสี่ยงภัย ครั้งที่ 10/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
22 เมษายน 2557
  09.00-16.00 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม IT ประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร “LibreOffice” รุ่นที่ 1 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00 น.- ประชุมคณะทำงาน ปปง. (คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  10.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกันตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ทุกประเภท (คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00 น.- ประชุมคณะทำงานค่าแรงค่าซ่อม (IPRB) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
22 เมษายน 2557
  13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 12/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ ครั้งที่ 9/2556-58 ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  14.00 น. - ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ครั้งที่ 12/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
23 เมษายน 2557
  09.00-16.00 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม IT ประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร “LibreOffice” รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  14.00 น. -ประชุมคณะกรรมการชมรมประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ครั้งที่ 11/2556-58 ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
24 เมษายน 2557
  09.00-16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม IT ประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร “LibreOffice” รุ่นที่ 2 (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะกรรมการชมรม Young Insurer Club ครั้งที่ 12/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  13.30 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ครั้งที่ 13/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
25 เมษายน 2557
  10.00 -12.00 น.-สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมคณะทำงานพิจารณา กรมธรรม์ประกันความ เสี่ยงภัยทรัพย์สิน (คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  13.00 น.- ประชุมคณะกรรมการชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ครั้งที่ 11/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะกรรมการชมรมสินไหมทดแทน ครั้งที่ 11/2556-58 ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
29 มีนาคม 2557
  08.00 -16.30 น.- - บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพนักงาน ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  08.00 -16.30 น.- - บริษัท ไอโออิ กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพนักงาน ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.