กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ งานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล ประจำปี 2014 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดประชุมรับฟังการชี้แจง “(ร่าง) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้าย” ฉบับใหม่ และประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย การชี้แจงคำสั่งนายทะเบียนที่ 28/2557 และราคากลางรถยนต์ (รถขนาดใหญ่) การเสวนาเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องการประกันภัย" การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติงานที่ดีของการประกันภัย Micro Insurance” ชี้แจงระบบ Thailand Flood Accumulation Management System (TFA) การสัมมนาเรื่อง "ระเบียงเส้นทางเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย MOU ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สัมมนา The Insurance School (Non-Life) of Japan Overseas seminar 2014
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
20 ตุลาคม 2557
  10.00 - 12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  17.30-20.30 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “Operational Risk Management ในธุรกิจประกันภัย” โดย คุณอานนท์ โอภาสพิมลธรรม ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
21 ตุลาคม 2557
  09.00 - 16.00 น.- คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ และเอกสาร แนบท้ายเฉพาะภัย” โดย คุณอรัญ ศรีว่องไทย ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  09.00-16.30 น.- คณะกรรมการการบัญชี-การเงิน และการลงทุน จัดอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 การวัดมูลค่ายุติธรรม” ณ ห้อง Le Lotus 1 ชั้น 2 โรงแรมสวิส โฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  10.00 น.- ประชุมคณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ ครั้งที่ 17/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
22 ตุลาคม 2557
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  09.00 - 16.00 น. - คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและ โลจิสติกส์ จัดสัมมนาเรื่อง “กรมธรรม์ ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2557)” ณ ห้องคริสตัล บอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพฯ “รอบรู้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานกับการ ประกันสุขภาพ” ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
  13.00 น. - คณะกรรมการชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน คปภ. เรื่อง “ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ” ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.30 น. - ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมฯ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  14.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมประกันภัยความรับผิด ตามกฎหมาย ครั้งที่ 16/2556-58 ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  17.30-20.30 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การกำกับดูแลที่ดีในธุรกิจประกันวินาศภัย” โดย อาจารย์จงจิตต์ หลีกภัย ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
23 ตุลาคม 2557
  - หยุดวันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2557
  14.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ครั้งที่ 19/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
25 ตุลาคม 2557
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนภูมิภาค 4 ภาค (จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่)
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.