การอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 กาวัดมูลค่ายุติธรรม” สัมมนา กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง(ฉบับแก้ไข พ.ศ.2557) กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ งานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซียน และวันลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติสากล ประจำปี 2014 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน จัดประชุมรับฟังการชี้แจง “(ร่าง) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย และเอกสารแนบท้าย” ฉบับใหม่ และประชุมหารือแนวทางการปฎิบัติสำหรับกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย การชี้แจงคำสั่งนายทะเบียนที่ 28/2557 และราคากลางรถยนต์ (รถขนาดใหญ่) การเสวนาเรื่อง "ครบเครื่องเรื่องการประกันภัย" การสัมมนาเรื่อง “แนวทางปฏิบัติงานที่ดีของการประกันภัย Micro Insurance” ชี้แจงระบบ Thailand Flood Accumulation Management System (TFA) การสัมมนาเรื่อง "ระเบียงเส้นทางเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ครั้งที่2
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
27 ตุลาคม 2557
  10.00 - 12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  17.30-20.30 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การจัดทำแผนทางธุรกิจ (Workshop Group)” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
28 ตุลาคม 2557
  09.00 - 16.00 น.- คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ.2522” โดย ศ.พล.ต.ต.หญิง นัยนา เกิดวิชัย ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  09.30 น.- ประชุมคณะทำงานปรับปรุงแก้ไขกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางไปต่างประเทศแบบอัตโนมัติ (File and Use) (คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ) ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00 น.- สมาคมฯ ประชุมร่วมกับ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  13.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 18/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ภาษาอังกฤษ (คณะกรรมการประกันภัย ยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  14.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ครั้งที่ 19/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  18.00-20.00 น.- สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปหัตกรรม รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
29 ตุลาคม 2557
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  13.00 น. -ประชุมคณะทำงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัท (ชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.30 น. - ประชุมแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมาคมฯ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  17.30-20.30 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กรณีศึกษาธุรกิจประกันภัย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวดี ชัยวัฒน์ ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
30 ตุลาคม 2557
  09.00-16.00 - คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมสินไหมยานยนต์และชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ จัดอบรมหลักสูตร การตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 หัวข้อ “หลักเกณฑ์การประเมินและเทคนิคการเจรจาค่าสินไหมทดแทนกรณีบาดเจ็บ เสียชีวิต” โดย คุณสมชาย สุดเสนาะ และ “การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย” โดย คุณวรวุฒิ สายสุวรรณ ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  18.00-20.00 - สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปหัตกรรม รุ่นที่ 5 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
31 ตุลาคม 2557
  09.00-17.00 น.- คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน โดยชมรมสินไหมทดแทน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  09.00-16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดกิจกรรม “IPR สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สมาชิกประกันภัย” ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.)จังหวัดนครนายก
1 พฤศจิกายน 2557
  09.00-16.00 น.-คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การวิเคราะห์โครงการและความเป็นไปได้ของโครงการทางการเงิน” โดย คุณพันธ์ศักดิ์ ลีลาวรรณกุลศิริ ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
วันที่ 31 ต.ค. – 2 พ.ย. 2557
  - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดย ชมรม IT ประกันภัย จัดสัมมนา Thailand Insurance CIO Forum 2014 หัวข้อ “Service Innovation: The Concept of Value creation in the 21st Century” ณ โรงแรม โบทานิก้า เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.