กิจกรรมจัดระเบียบรถยนต์โดยสารสาธารณะ (รถตู้) “ตีแตกธุรกิจประกันภัย...ยุค Business Online By อาจารย์ธันยวัชร์” การสัมมนาเรื่อง “ระเบียงเส้นทางเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สมาคมประกันวินาศภัยไทย สนับสนุน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ ครั้งที่ 11” ประชุมติดตามการใช้ระบบ FRAM สภาหอการค้าฯ เยี่ยมเยือนสมาคมประกันวินาศภัยไทย โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 7 พิธีลงนามลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ทุกประเภท การประชุมคณะทำงานพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
28 กรกฎาคม 2557
  09.00-11.00 น. - สอบข้อเขียนทุน ISJ General Course รุ่นที่ 41 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
29 กรกฎาคม 2557
  13.00 น.- ประชุมคณะทำงานศึกษากรมธรรม์ประกันภัยและคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (เอกสารแนบท้าย) (ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ และชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  14.00 น.- สโมสรสมาชิกประกันภัย จัดประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันฟุตซอลประกันภัย ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  18.00-20.00 น.- สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรม รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
30 กรกฎาคม 2557
  10.00 - 12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
31 กรกฎาคม 2557
  08.30-16.30 น. - คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คณะกรรมการชมรมสินไหมทดแทน และคณะกรรมการชมรมบริหารความ เสี่ยงภัย เข้ารับการอบรมเรื่อง “Passive Fire Protection (Fire Compartment and Smoke Control System)” (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  09.00 น. - สอบสัมภาษณ์ทุน ISJ General Course รุ่นที่ 41 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
  10.00-12.00 น. - ประชุมคณะทำงาน ปปง. (คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ) ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2
  18.00-20.00 น. - สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรม รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
1 สิงหาคม 2557
  08.30-16.30 น.- คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน คณะกรรมการชมรมสินไหมทดแทน และคณะกรรมการชมรมบริหารความ เสี่ยงภัย เข้ารับการอบรมเรื่อง “Passive Fire Protection (Fire Compartment and Smoke Control System)” (ครั้งที่ 2) ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  09.00 - 15.30 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย จัดสัมมนาเรื่อง “เปิดประตูประกันภัยสู่รั้วมหาวิทยาลัย” ณ ห้องอุบลชาติ ชั้น 3 โรงแรมสวิสโฮเตล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก
2 สิงหาคม 2557
  09.00 - 16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดอบรม หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 20 หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดสมัยใหม่” และ “สร้างสรรค์ทีมงานละลายพฤติกรรม” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  09.00 - 16.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
1 – 2 สิงหาคม 2557
  - คณะกรรมการกฎหมายและกฎระเบียบ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย” ณ โรงแรม THE BAYVIEW PATTAYA พัทยากลาง ถนนเลียบชายหาดพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.