สมาคมประกันวินาศภัยไทย สนับสนุน “พี่เพื่อน้อง จากผองเพื่อนชาวประกันฯ ครั้งที่ 11” ประชุมติดตามการใช้ระบบ FRAM สภาหอการค้าฯ เยี่ยมเยือนสมาคมประกันวินาศภัยไทย โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 8 โครงการบรรยาย 4 ภาค เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถและการฉ้อฉลประกันภัย” ณ พื้นที่ตำรวจภูธร ภาค 7 พิธีลงนามลงนามสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน ตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1 สำหรับรถยนต์ทุกประเภท การประชุมคณะทำงานพิจารณากรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ CFO forum Mission Possible การชี้แจงการดำเนินงานของระบบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบสารสนเทศ (E-Recovery) โบว์ลิ่งประกันภัย ครั้งที่ 8
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
21 กรกฎาคม 2557
  10.00 น. - ประชุมคณะทำงานอาคารสำนักงานสมาคมฯ (ส่วนกลาง) ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
22 กรกฎาคม 2557
  09.30-16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จัดอบรมหลักสูตร “Mind Map For PR” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
23 กรกฎาคม 2557
  08.30-16.30 น. - บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมบริษัทสมาชิก MA ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
24 กรกฎาคม 2557
  08.30-16.15 น. - คณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ โดยชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ จัดสัมมนา เรื่อง “ระเบียงเส้นทางเศรษฐกิจในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรม IT ประกันภัย ครั้งที่ 15/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  18.00-20.00 น. - สโมสรสมาชิกประกันภัยจัดฝึกสอนงานศิลปะหัตกรรม รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
25 กรกฎาคม 2557
  08.30-16.30 น.- บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมบริษัทสมาชิก MA ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำสัญญาสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน (ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ และชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  14.00 น.-ประชุมคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ครั้งที่ 16/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00-16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ โดยชมรม Young Insurer Club (Y.I.C.) จัดสัมมนาเรื่อง ”ตีแตกธุรกิจประกันภัย...ยุค Business Online By อาจารย์ธันยวัชร์” ณ ห้องสุรศักดิ์ 1 ชั้น 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์ โฮเทล สาทร กรุงเทพ ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ
26 กรกฎาคม 2557
  08.00-16.00 น.- คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรการประชาสัมพันธ์สำหรับเจ้าหน้าที่ประกันวินาศภัย รุ่นที่ 20 หัวข้อ “แนวคิดการบริหารธุรกิจสมัยใหม่” และ “การสร้างภาพลักษณ์องค์กร” ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  10.00-12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ส่วนภูมิภาค 5 ภาค (จังหวัดนครปฐม จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่)
27 กรกฎาคม 2557
  09.00-16.00 น.- บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) จัดอบรมพนักงาน ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  16.00-18.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ของบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.