สมาคมประกันวินาศภัยไทย “ร่วมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย ประกันภัยห่วงใยคุณ” สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมการประชุม 27th East Asian Insurance Congress: EAIC พิธีมอบวุฒิบัตรและรางวัลโครงการอบรมหลักสูตรการตรวจสอบอุบัติเหตุ รุ่นที่ 5 งานวันประกันภัย ครบรอบ 47 ปี การก่อตั้งสมาคมประกันวินาศภัยไทย การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นด้านการประกันภัยระหว่างไทย-สปป.ลาว โครงการศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยโครงการอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบอุบัติเหตุ” รุ่นที่ 5 สมาคมประกันวินาศภัยไทย รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาประกันภัย “โครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย ครั้งที่ 6” IPR สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์สมาชิกประกันภัย การสัมมนาเรื่อง “รอบรู้สิทธิประโยชน์ขั้นพื้นฐานกับการประกันสุขภาพ” ศึกษาดูงานการประกอบรถบรรทุก ณ บริษัท ทีเบลโก้ จำกัด บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด
      ปฏิทินกิจกรรม ดูทั้งหมด  
24 พฤศจิกายน 2557
  10.00-12.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  14.00 น. - ประชุมคณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด อุบัติเหตุและสุขภาพ ครั้งที่ 20/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  17.30 - 20.30 น. - คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 หัวข้อ “การนำเสนอแผนงาน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 อาคาร 2
  09.00-16.30 น. - คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ โดยชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์ จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ด้านรับประกันภัยรถยนต์ ครั้งที่ 1 ณ ห้องชฎาแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร 2 โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
25 พฤศจิกายน 2557
  09.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายบันทึกข้อตกลงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัย (ชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 233 ชั้น 3 อาคาร 2
26 พฤศจิกายน 2557
  10.00 น. - สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมคณะทำงานเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนระหว่าง บริษัทประกันภัย (ชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  16.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย ครั้งที่ 16/2556-58 ณ ห้องประชุม 111 ชั้น 1 อาคาร 1
27 พฤศจิกายน 2557
  10.00 น. - ประชุมคณะทำงานศึกษากรมธรรม์ประกันภัยและคู่มือตีความกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (เอกสารแนบท้าย) (ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ และชมรมสินไหมยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น. - ประชุมคณะกรรมการชมรม IT ประกันภัย ครั้งที่ 17/2556-58 ณ ห้องประชุม 231 ชั้น 3 อาคาร 2
  13.00 น.- ประชุมคณะทำงานจัดทำกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ฉบับภาษาอังกฤษ (คณะกรรมการประกันภัยยานยนต์) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
28 พฤศจิกายน 2557
  09.00 น.- ประชุมคณะกรรมการประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ เรื่อง “พิจารณาโครงสร้างสถิติการประกันภัยทางทะเลและขนส่ง” ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00 น.- ประชุมคณะทำงานชุดป้องกันการโจรกรรมรถ (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุม 232 ชั้น 3 อาคาร 2
  10.00 - 12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัย ณ ห้องสอบ ชั้น 4 อาคาร 2
29 พฤศจิกายน 2557
  10.00 - 12.00 น.- สอบความรู้ตัวแทนประกันวินาศภัยส่วนภูมิภาค 4 ภาค (จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดเชียงใหม่)
28 - 30 พฤศจิกายน 2557
  -คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ จัดอบรมโครงการพัฒนา ผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย (IMDP) รุ่นที่ 20 เข้าศึกษาดูงาน บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และอบรมหัวข้อ “เกมการจัดการทางธุรกิจ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ คณาวัฒนไชย และพิธีมอบวุฒิบัตร และปิดการอบรม ณ โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี
คุณเข้าชมเป็นลำดับที่
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 223 ซอยร่วมฤดี ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2256-6032-8 โทรสาร: 0-2256-6039-40 E-mail: general@thaigia.com
Copyright © 2012, Thai General Insurance Association. All rights reserved.